رہبرِ تحریک خان عبدالولی خان کی زندگی اور جد و جہد

زمونگ خادم، زمونگ سالار، زمونگ رہبر ولی خان تل دی جوندے وی د دی قام د زڑگی سر ولی خان ھغہ د ننگ...

Read More